Masz pytanie? Zadaj je na programistycznym Forum Turbo Pascal. Rejestracja w 5 sekund!


Lista błędów podczas wykonywania programu

Kurs Turbo Pascala dla początkujących

Błędy podczas wykonywania programu

1. Out of memory ( Brak pamieci )
2. Identifier expected ( Oczekiwano identyfikatora )
3. Unkown identifier ( Nieznany identyfikator )
4. Duplicate identifie ( Podwojny identyfikator )
5. Syntax error ( Blad skladni )
6. Error in real constant ( Blad w stalej rzeczywistej )
7. Error in integer constant ( Blad w stalej calkowitej )
8. String constant exceeds line ( Stala lancuchowa przekracza wiersz )
9. Brak danych
10. Unexpeced end of file ( Niespodziewany koniec pliku )
11. Line too long ( Zbyt dluga linia - maksymalnie 127 znakow )
12. Type identifier expected ( Oczekiwany identyfikator typu )
13. Too many open files ( Zbyt duzo otwartych plikow )
14. Invauld file name ( Bledna nazwa pliku )
15. File not found ( Nie znaleziono pliku )
16. Disk full ( Dysk jest pelny )
17. Invaild compiler directive ( Bledna dyrektywa kompilatora )
18. Too many files ( Zbyt duzo plikow )
19. Undefined type in pointer definition ( Niezdefiniowany typ w definicji wskaznika )
20. Variable identifier expected ( Oczekiwano identyfikatora zmiennej )
21. Error in type ( Blad w deklaracji typu )
22. Structure too large ( Zbyt duzy typ strukturalny )
23. Set base type out of range ( Typ bazowy przekracza zakres )
24. File components may not be files or object ( Skladnikami pliku nie moga byc pliki ani objekty )
25. Invaild string length ( Bledna dlugosc lancucha )
26. Type mismatch ( Niezgodnosc typow )
27. Invaild subrange base type ( Bledny typ bazowy typu okrojonego )
28. Lower boud greater than upper bound ( Dolny zakres jest wiekszy od zakresu gornego )
29. Ordinal type expected ( Oczekiwano typu porzadkowego )
30. Integer constant expected ( Oczekiwano stalej calkowitej )
31. Constant expected ( Oczekiwano stalej )
32. Integer or real constant expected ( Oczekiwano stalej calkowitej lub rzeczywistej )
33. Pointer Type identifier expected ( Oczekiwano identyfikatora typu wskaznikowego )
34. Invalid function result type ( Bledny typ wyniku funkcji )
35. Label identufier expected ( Oczekiwano identyfikatora etykiety )
36. BEGIN expected ( Oczekiwano BEGIN )
37. END expected ( Oczekiwano END )
38. Integer expression expected ( Oczekiwano wyrazenia calkowitego )
39. Ordinal expression expected ( Oczekiwano wyrazenia porzadkowego )
40. Boolean expression expected ( Oczekiwano wyrazenia logicznego )
41. Operand types do not match operator ( Niezgodnosc typow operandow dla operatora )
42. Error in expression ( Blad w wyrazeniu )
43. Illegal assignment ( Niedozwolone przypisanie )
44. Field identifier expected ( Oczekiwano identyfikatora pola )
45. Object file too large ( Zbyt duzy plik OBJ )
46. Undefined external ( Niezdefinowany podprogram zewnetrzny )
47. Invalid object file record ( Bledna zawartosc pliku OBJ )
48. Code segment too large ( Zbyt duzy segment kodu )
49. Data segment too large ( Zbyt duzy segment danych )
50. DO expected ( Oczekiwano DO )
51. Invalid PUBLIC definition ( Bledna definicja PUBLIC )
52. Invalid EXTRN definition ( Bledna definicja EXTRN )
53. Too many EXTRN definitions ( Zbyt duzo definicji EXTRN )
54. OF expected ( Oczekiwano OF )
55. INTERFACE expected ( Oczekiwano INTERFACE )
56. Invalid relocatable reference ( Bledne odwolanie relokowalne )
57. THEN expected ( Oczekiwano THEN )
58. TO or DOWNTO expected ( Oczekiwano TO lub DOWNTO )
59. Undefined forward ( Niezdefiniowana deklaracja forward )
60. Brak danych
61. Invalid typecast ( Niewlasciwa konwersja )
62. Devision by zero ( Dzielenie przez zero )
63. Invalid file type ( Niewlasciwy typ plikowy )
64. Cannt read or write variables of this type ( Bledny typ argumentu )
65. Pointer variable expected ( Oczekiwano zmiennej wskaznikowej )
66. String variable expected ( Oczekiwano zmiennej lancuchowej )
67. String expression expected ( Oczekiwano wyrazenia lancuchowego )
68. Circular unit reference ( Zapetlenie odwolan mieszy modulami )
69. Unit name mismatch ( Niezgodnosc nazwy modulow )
70. Unit version mismatch ( Niezgodnosc wersji modulow )
71. Internal stack overflow ( Przepelnienie wewnetrzne stosu )
72. Unit file format error ( Blad formatu pliku TPU )
73. IMPLEMENTATION expected ( Oczekiwano IMPLEMENTATION )
74. Constant and case types do not match ( Niezgodnosc stalej i pola wyboru )
75. Record or objest variable expected ( Oczekiwano zmiennej rekordowej lub objektowej )
76. Constant out of range ( Stala poza zakresem )
77. File variable expected ( Oczekiwano zmiennej plikowej )
78. Pointer expression expected ( Oczekiwano wyrazenia wskaznikowego )
79. Integer or real expression expected ( Oczekiwano wyrazenia calkowitego lub rzeczywistego )
80. Label not wihin current block ( Brak etykiety w biezacym bloku )
81. Label already defined (Etykieta jest juz zdefiniowana )
82. Undefined label in proceding statement part ( Wystapila niezdefiniowana etykieta )
83. Invalid @ argument ( Bledny argument operatora @ )
84. UNIT expected ( Oczekiwano UNIT )
85. ; expected ( Oczekiwano srednika )
86. : expected ( oczekiwano dwukropka )
87. , expected ( Oczekiwano przecinka )
88. ( expected ( Oczekiwano nawiasu poczatkowego )
89. ) expected ( Oczekiwano nawiasu konczacego )
90. = expected ( Oczekiwano znaku roznosci )
91. := expected ( Oczekiwano znaku przypisania )
92. [ or (. expected ( Oczekiwano nawiasu poczatkowego [ lub (. )
93. ] or .) expected ( Oczekiwano nawiasu konczacego ] lub .) )
94. . expected ( Oczekiwano kropki )
95. .. expected ( Oczekiwano dwoch kropek )
96. Too many variables ( Zbyt duzo zmiennych )
97. nvalid FOR control variable ( Bledna zmienna sterujaca w instrukcji FOR )
98. Integer variable expected ( Oczekiwano zmiennej calkowitej )
99. Files types are not allowed here ( Pliki sa tutaj niedozwolone )
100. String length mismatch ( Niezgodnosc dlugosci lancuchow )
101. Invalid ordering of fields ( Bledne uporzadkowanie pol )
102. String constant expected ( Oczekiwano stalej lancuchowej )
103. Integer or real variable expected ( Oczekiwano zmiennej calkowitej lub rzeczywstej )
104. Ordinal variable expected ( Oczekiwano zmiennej porzadkowej )
105. INLINE error ( Blad w instrukcji kodu INLINE )
106. Character expression expected ( Oczekiwano wyrazenia znakowego )
107. Too many relocation items ( Zbyt duzy program EXE )
108. Overlow in arithmetic operation ( Przepelnienie w wyniku przekroczenia zakresu operacji arytmetycznej )
109. No enclosing FOR, WHILE or REPEAT statement ( Procedury Break i Continue wystapily poza instrukcjami FOR, WHILE, REPEAT )
110. Debug information table oferlow ( Przepelnienie podczas generowania do pliku EXE informacji dla debuggera )
111. Brak danych
112. CASE constant out of range ( Stala wybory poza zakresem )
113. Error in statement ( Blad w instrukcji )
114. Cannot call an interrupt procedure ( Niemozliwe wywolanie procedury obslugi przerwania )
115. Brak danych
116. Must be in 8087 mode to compile this ( Kompilacja mozliwa przy uzyciu dyrektywy {literal}{$N+}{/literal} )
117. Target address not found ( Nie znaleziono adresu docelowego )
118. Include files are not allowed here ( W tym miejscu dolaczenie pliku jest niemozliwe )
119. No inherited methods are accessible here ( Uzycie slowa kluczowego INHERITED poza metoda lub w metodzie bez przodka )
120. NIL expected ( Oczekiwano NIL )
121. Invalid qualifier ( Bledny kwalifikator )
122. Invald variable reference ( Bledne odwolanie do zmiennej )
123. Too many symbols ( Zbyt duzo symboli )
124. Statement part too large ( Zbyt duza czesc wykonawcza )
125. Brak danych
126. Files must be var parametrs ( Pliki musza byc parametrami przekazywanymi przez zmienna )
127. Too many conditional symbols ( Zbyt duzo warunkowych nazw symbolicznych )
128. Misplaced conditional directive ( Niewlasciwie umieszczona dyrektywa warunkowa )
129. ENDIF directive missing ( Brak dyrektywy ENDIF )
130. Error in initial condidtional defines ( Blad w definicji warunkowej nazwy symbolicznej )
131. Header does not match previous definition ( Niezgodnosc naglowka z poprzednia definicja )
132. Brak danych
133. Cannot evaluate this expression ( Obliczenie wyrazenia jest niemozliwe )
134. Expression incorrectly terminated ( Nieprawidlowe zakonczenie wyrazenia )
135. Invalid format specifier ( Bledny format elementu opisujacego )
136. Invalid indirect reference ( Bledne odwolanie posrednie )
137. Structured variables are not allowed here ( Uzycie zmiennych strukturalnych w tym miejscu nie jest dozwolone )
138. Cannot evaluate without System unit ( Bez modulu System nie mozna wykonac danych obliczen )
139. Cannot access this symbol ( Brak dostepu do danego symbolu )
140. Invalid floating point operation ( Bledna operacja zmiennoprzecinkowa )
141. Cannot compile overlays to memory ( Kompilowanie nakladek do pamieci jest niemozliwe )
142. Pointer or procedural variable expected ( Oczekiwano zmiennej wskaznikowej lub proceduralnej )
143. Invalid procedure or function reference ( Bledne odwolanie do procedury lub funkcji )
144. Cannot overlays this unit ( Modul nie byl skompilowany z dyrektywa {literal}{$O+}{/literal} i nie moze byc stosowany jako nakladka )
145. Too many nested scopes ( Zbyt duzy zakres zagniezdzen - 512 dla calego programu lub 128 dla modulu )
146. File access denied ( Brak dostepu do pliku )
147. Object type expected ( Oczekiwano typu objektowego )
148. Local object types are not allowed ( Lokalne typy objektowe nie sa dozwolone )
149. VIRTUAL expected ( Oczekiwano VIRTUAL )
150. Method identifier expected ( Oczekiwano identyfikatora metody )
151. Virtual constructors are not allowed ( onstruktory wirtualne nie sa dozwolone )
152. Constructor identifier expected ( Oczekiwano identyfikatora konstruktora )
153. Destructor identifier expected ( Oczekiwano identyfikatora destruktora )
154. Fail only allowedwithin constructors ( Procedura Fail moze byc wywolana tylko z wnetrza konstruktora )
155. Invalid combination of opcode and operands ( Bledna kombinacja kodu operacji i operatorow )
156. memory reference expected ( Oczekiwano odwolania do pamieci )
157. Cannot add or subtract relocatable symbols ( Symbole relokowalne nie moga byc dodawane lub odejmowane )
158. Invalid register combination ( Bledna kombinacja rejestrow )
159. 286/287 instructions are not enabled ( Instrukcje procesora 80286 i koprocesora arytmetycznego 80287 nie sa dozwolone )
160. Invalid symbol reference ( Bledne odwolanie do symbolu )
161. Code generation error ( Bledna generacja kodu )
162. ASM expected ( Oczekiwano ASM )
163. Duplicate dynamic method index ( Dwukrotne uzycie indeksu metody dynamicznej )
164. Duplicate resourceidentifier ( Dwukrotne uzycie identyfikatora zasobu )
165. Duplicate or invalid export index ( Dwukrotne uzycie lub bledny index eksportu )
166. Procedure or function identifier expected ( Oczekiwano identyfikatora procedury lub funkcji )
167. Cannot export this symbol ( Symbol nie moze byc eksportowany )
168. Duplicate export name ( Dwukrotne uzycie nazwy eksportowej )
169. Executable file header too large ( Zbyt duzy naglowek pliku wykonywalnego )
170. Too many segments ( Zbyt duzo segmentow )

Spis treści

Jeśli chcesz, zostaw komentarz